φύλλο 1

(ομάδα 2)

 

Δραστηριότητα 1η

Το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου είναι μεταφρασμένο στα νέα ελληνικά εκτός από τις μετοχές που παρέμειναν στ’ αρχαία. Χαρακτηρίστε συντακτικά τις μετοχές και αποδώστε τες στα νέα ελληνικά.

 

Κείμενο (παράγραφοι 6-7)

Κι έπειτα, είναι αφελές να εξετάζει κανείς τούς ἱππεύσαντας από την πινακίδα. Γιατί σ’ αυτήν δεν είναι γραμμένοι πολλοί τῶν ὁμολογούντων ότι ήταν ιππείς ενώ είναι γραμμένοι κάποιοι τῶν ἀποδημούντων. Εκείνη λοιπόν είναι η πιο μεγάλη απόδειξη: όταν δηλαδή, επιστρέψατε στην πατρίδα αποφασίσατε να παραδώσουν οι φύλαρχοι κατάλογο με τούς ἱππεύσαντας, για να πάρετε απ’ αυτούς πίσω το επίδομα. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να αποδείξει ἐμέ οὔτ’ ἀπενεχθέντα από τους φύλαρχους οὔτε παραδοθέντα στους συνηγόρους του δημοσίου οὔτε καταβαλόντα τη χρηματική προκαταβολή.

 

Δραστηριότητα 2η

Με αφετηρία τις μεταφράσεις που σας δίνει η Πύλη εντοπίστε στο ίδιο απόσπασμα το συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων καθώς και τα υποκείμενά τους. Γράψτε τα σε έναν πίνακα με δύο στήλες: απρμφ-υποκ.

 

Δραστηριότητα 3η

Ακολουθούν δύο περίοδοι από τις οποίες η πρώτη προέρχεται από το κείμενο και η δεύτερη είναι κατασκευασμένη για τις ανάγκες της άσκησης.

α] ἐμ τονυν οδες ν ποδεξειεν οτ’ πενεχθντα π τν φυλρχων οτε παραδοθντα τος συνδκοις οτε κατστασιν καταβαλντα.

β] Οδείς με τοίνυν ν δείξειεν οτ’ πενεχθναι πό τν φυλάρχων οτε παραδοθναι τος συνδίκοις οτε κατάστασιν καταβαλεν.

 

Αφού συμβουλευτείτε τις πληροφορίες που δίνουν οι Αρχές Σύνταξης της Πύλης (παρ. 5.18 και 5.31)

Να αποδώσετε τις δύο συντάξεις στα νέα ελληνικά.

Γιατί ο Μαντίθεος προτίμησε την πρώτη; Πώς ενισχύει την επιχειρηματολογία του επιλέγοντας την πρώτη σύνταξη;

Ομάδα 2, φύλλο 1

Ημερομηνία: 2015-11-27

Από: Μαρία Κ. και Νόρα.

Θέμα: Δραστηριότητα 3η

α] "ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα."

"ἂν ἀποδείξειεν" - ρήμα.

"οὐδεὶς" -υποκείμενο ρήματος.

"οὔτ’ ἀπενεχθέντα" - έμμεσο αντικείμενο ρήματος.

"οὔτε παραδοθέντα" - έμμεσο αντικείμενο ρήματος.

"ἐμὲ" - άμεσο αντικείμενο ρήματος.

"ὑπὸ τῶν φυλάρχων" - εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου.

"τοῖς συνδίκοις" - δοτική ως αντικείμενο της μετοχής "παραδοθέντα".

"οὔτε καταβαλόντα" - έμμεσο αντικείμενο ρήματος.

"κατάστασιν" - αντικείμενο της μετοχής "καταβαλόντα".
β] Οὐδείς με τοίνυν ἄν δείξειεν οὔτ’ ἀπενεχθῆναι ὑπό τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθῆναι τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλεῖν.

"Οὐδείς" - υποκείμενο στο ρήμα "ἄν δείξειεν".

"ἄν δείξειεν" - ρήμα της πρότασης.

"με" - άμεσο αντικείμενο του ρήματος "ἄν δείξειεν".

"οὔτ’ ἀπενεχθῆναι" - έμμεσο αντικείμενο του ρήματος "ἄν δείξειεν".

"ὑπό τῶν φυλάρχων" - εμπρόθετος προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου.

"οὔτε παραδοθῆναι" - έμμεσο αντικείμενο του ρήματος "ἄν δείξειεν".

"τοῖς συνδίκοις" - δοτική ως αντικείμενο του απαρεμφάτου "παραδοθῆναι".

"οὔτε καταβαλεῖν." - έμμεσο αντικείμενο του ρήματος "ἄν δείξειεν".

"κατάστασιν" - αντικείμενο του απαρεμφάτου "οὔτε καταβαλεῖν".

Ο Μαντίθεος προτίμησε την πρώτη σύνταξη για να δώσει έμφαση στην πράξη και όχι στο άτομο, χρησιμοποιώντας μετοχές αντί για απαρέμφατα. Με παθητικές μετοχές. παρουσιάζει τον εαυτό του ως το θύμα προσβάλλοντας το ήθος των κατηγόρων και αναδεικνύοντας το δικό του.

Ημερομηνία: 2015-11-26

Από: Μαρία Κ. και Νόρα.

Θέμα: Δραστηριότητα 2

"να εξετάζει" = (σκοπεῖν)
Τελικό απαρέμφατο που λειτουργεί ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση "εὔηθές ἐστιν".

"ότι ήταν ιππείς" = (ἱππεύειν)
Απαρέμφατο που λειτουργεί ως κατηγορούμενο στο συνδετικό ρήμα "ἔνεισιν". Υποκείμενο του έχει το "πολλοὶ" και έχουμε λοιπόν ταυτοπροσωπία.

"να παραδώσουν" = (ἀπενεγκεῖν)
Τελικό απαρέμφατο που λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα "ἐψηφίσασθε," με υποκείμενό του το "τοὺς φυλάρ-
χους". Υπάρχει ετεροπροσωπία.

Ημερομηνία: 2015-11-25

Από: Μαρία Κ. και Νόρα.

Θέμα: Δραστηριότητα 1

"τούς ἱππεύσαντας" = "αυτοί που ήταν ιππείς." Επιθετική μετοχή (του ρήματος ἱππεύω στην γενική αορίστου,) αντικείμενο στο απαρέμφατο "σκοπειν"

"τῶν ὁμολογούντων" = "αυτοί που είχαν ομολογήσει". Είναι επιθετική μετοχή ως γενική διαιρετική στο "πολλοί".

"τῶν ἀποδημούντων" = "αυτοί που έφυγαν".
Επιθετική μετοχή ως γενική διαιρετική στο "κάποιοι."

"τούς ἱππεύσαντας" = "αυτούς που ήταν ιππείς". Είναι επιθετική μετοχή, πάλι, ως αιτιατική της αναφοράς στον "κατάλογο."

"ἐμέ οὔτ’ ἀπενεχθέντα" = "ότι δεν είχα αναγραφεί". Κατηγορηματική μετοχή παθητικού αορίστου που εξαρτάται από το "να αποδείξω".

"οὔτε παραδοθέντα" = "ούτε ότι είχα παραδοθεί". Κατηγορηματική μετοχή που επίσης εξαρτάται από το "να αποδείξω".

"οὔτε καταβαλόντα" = "ούτε ότι πήρα".
Κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρήμα "να αποδείξω".

Νέο σχόλιο

φύλλο 1 (ομάδα 2)

Ημερομηνία: 2015-11-26

Από: Μαρία Μ.

Θέμα: Δρ2

σκοπεῖν : υποκειμενο στο εὔηθές ἐστιν
ἱππεύειν : αντικείμενο στο τῶν ὁμολογούντων
ἀπενεγκεῖν : αντικείμενο στο ἐψηφίσασθε και υποκείμενο έχει : τοὺς φυλάρχους

Ημερομηνία: 2015-11-26

Από: ΕΑΜΑ

Θέμα: Δραστηριοτητα1

τούς ἱππεύσαντας: επιθετικη μετοχη
τῶν ὁμολογούντων: επιθετική μετοχή
τῶν ἀποδημούντων:επιθ. μτχ
οὔτε καταβαλόντα κατηγοριματικη μτχ

Ημερομηνία: 2015-11-25

Από: Μαρία Μ.

Θέμα: Δρ2

τούς ἱππεύσαντας : επιθ. μτχ αντικείμενο στο απαρέμφατο σκοπειν
τῶν ὁμολογούντων : επιθ. μτχ γενική απόλυτη
τῶν ἀποδημούντων : επιθ. μτχ γενική απόλυτη
τούς ἱππεύσαντας : επιθ. μτχ
ἐμέ οὔτ’ ἀπενεχθέντα : κατηγορηματική
οὔτε παραδοθέντα : κατηγορηματική μετοχή
οὔτε καταβαλόντα : κατηγορηματική μετοχή

Ημερομηνία: 2013-11-06

Από: Ομάδα 2

Θέμα: Δραστηριότητα 2

κατελθεῖν: λειτουργεί ως ρήμα, υποκείμενο έχει : τοὺς ἀπὸ Φυλῆς
ἐπιθυμεῖν : υποκείμενο στο εικός ην, υποκείμενο έχει : ημάς
μετεχειν: αντικειμενο στο επιθυμειν, υποκειμενο έχει ημας
μεταδιδοναι: λειτουργει ως ρημα, υποκειμενο εχει : εκεινοι
σκοπειν: υποκειμενο στο ευηθες εστι, υποκειμενο εχει : τινα
ιππευειν: αντικειμενο στο ομολογουντων
απενεγκειν: αντικειμενο στο εψηφισασθε , υποκειμενο εχει : τους φυλαρχους
γνωναι: υποκειμενο στο ραδιον εστι : υποκειμενο εχει : παντας
ζημιουσθαι: υποκειμενο στο αναγκαιον ην, υποκειμενο εχει : τους φυλαρχους
εξαλειφθηναι: υποκειμενο στο ραδιον ην , υποκειμενο εχει :τον βουλομενον
απενεχθηναι: υποκειμενο στο αναγκαιον ην , υποκειμενο εχει : τους ιππευσαντας
δοκιμαζεσθαι: αντικειμενο στο ηξιουν, υποκειμενο εχει : εγω
καταψευσασθαι: αντικειμενο στο ετολμησαν , υποκειμενο εχει: ουτοι

Ημερομηνία: 2013-11-05

Από: ομαδα2

Θέμα: 3δρ

και δεν μπορει κανενας να αποδειξει ουτε οτι αναγραφηκα απο τους φυλαρχους ουτε οτι παραδοθηκα απο τους συνηγορους του δημοσιου ουτε οτι εισεπραξα καποιο επιδομα

δεν μπορει κανενας να δειξει ........επελεξε την 1η συνταξη γιατι η κατηγοριματικη μτχ εντινει την σημασια της λεξης .

Ημερομηνία: 2013-11-05

Από: ομάδα 2

Θέμα: Δραστηριότητα 3

ἀπενεχθέντα εδώ ο Μαντίθεος χρησιμοποιεί κατηγορηματική μετοχή για να δώσει έμφαση στο επιχείρημα του.
αντίθετα στο άλλο παράδειγμα ἀπενεχθῆναι χρησιμοποιεί τελικό απαρέμφατο για να αποδυναμώσει το νόημα της κατηγορίας εναντίον του.

Ημερομηνία: 2013-11-05

Από: ομαδα2

Θέμα: 2 απαρμ.

απαρμφ. υποκ.
σκοπεῖν τοὺς ἱππεύσαντας
ἱππεύειν πολλοὶ
ἀπενεγκεῖν τοὺς φυλάρχους

Ημερομηνία: 2013-11-05

Από: ομαδα2

Θέμα: 1η δρ

τούς ἱππεύσαντας: επιθετική μτχ
τῶν ὁμολογούντων: επιθετική μτχ
τῶν ἀποδημούντων: επιθετική μτχ
τούς ἱππεύσαντας:επιθετική μτχ
οὔτ’ ἀπενεχθέντα: κατηγ. μτχ
οὔτε παραδοθέντα: κατηγ. μτχ
οὔτε καταβαλόντα: κατηγ. μτχΝέο σχόλιο